Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Niniejszy dokument (dalej nazywany Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu internetowego cukierniczeatelier.pl, którego właścicielem jest Wojciech Brusiło . Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności na stronie zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE

§2.

 • WŁAŚCICIEL – właścicielem serwisu jest Wojciech Brusiło
 • UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna/prawna korzystająca ze strony cukierniczeatelier.pl
 • SERWIS/STRONA – strona internetowa dostępna pod adresem cukierniczeatelier.pl
 • REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu
 • FORMULARZ KONTAKTOWY – dostępny na stronie cukierniczeatelier.pl/kontakt formularz umożliwiający kontakt z Właścicielem serwisu
 • STRONA GŁÓWNA – strona pod adresem cukierniczeatelier.pl
 • ZASOBY SERWISU – wszelkie udostępnione przez Właściciela treści i materiały dostępne w serwisie
 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Właściciel serwisu cukierniczeatelier.pl

KORZYSTANIE Z SERWISU

§3.

 1. Wszystkie treści umieszczone w Serwisie należą do Właściciela i podlegają ochronie w ramach prawa autorskiego.
 2. Wykorzystanie Zasobów bez wyraźnej, pisemnej zgody Właściciela stanowi naruszenie przysługującego mu prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością karną lub cywilną.
 3. Dostęp do Serwisu nie wymaga od użytkownika rejestracji.
 4. Do prawidłowego użytkowania Strony konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.
 5. Właściciel udostępnia Zasoby nieodpłatnie.
 6. Zasoby nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§4.

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację w odpowiednim oknie na Stronie.
 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu kontaktu i do celów marketingowych. 
 4. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu konieczny jest kontakt z Administratorem na adres skrzynki mailowej kontakt@cukierniczeatelier.pl.

ZOBOWIĄZANIA

§5.

 1. Właściciel zobowiązuje się podjąć wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne (odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika i danych osobowych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 3. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z Serwisu tylko na użytek własnych. Rozumie się przez w szczególności zakaz wykorzystywania Zasobów w celu prowadzenia działalności komercyjnej.
 4. Wykorzystanie Zasobów w innym celu niż użytek własny może nastąpić jedynie przy wyraźnej i pisemnej zgodzie Właściciela (§3. punkt 2.)

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

§6.

 1. Strona cukierniczeatelier.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Serwisu.
 3. Właściciel informuje, że brak wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem niektórych elementów Strony.
 4. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane do celów marketingowych, przesyłania informacji handlowych do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7.

 1. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Zasady określone Regulaminem wchodzą w życie z dniem 01.07.2021 roku.